THỰC TẬP THỰC TẾ 1

     Thực tập thực tế 1 là một học phần bắt buộc đối với ngành Quản trị kinh doanh và Marketing. Học phần này được thực hiện ở học kỳ 2 năm thứ nhất với môn học tiên quyết là Marketing căn bản và Quản trị học

     Sau khi kết thúc hoạt động thực tế nghề nghiệp 1 sinh viên:

     - Biết được các công cụ để hoạch định chiến lược Marketing như chiến lược sản phẩm, chiến lược định giá, chiến lược phân phối và chiến lược chiêu thị của doanh nghiệp thực tế. Đồng thời, sinh viên biết được yếu tố doanh nghiệp lựa chọn để phân đoạn thị trường mục tiêu và phân khúc thị trường.

     - Biết thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp thực tế nghề nghiệp.

     - Xây dựng chiến lược Marketing trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thực tế.

     - Rèn được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết minh, kỹ năng tổ chức, kỹ năng hoạt náo...tại doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện hoạt động.

     - Lắng nghe những kinh nghiệm từ nhân viên, quản lý doanh nghiệp chia sẻ

     Sau đây là một số hoạt động Thực tập thực tế 1 của Ngành Quản trị kinh doanh và Marketing trong những năm vừa qua:


Nguồn: Clip được xây dựng bởi đội ngũ kĩ thuật của MobiFone Khu vực 9

Hoạt động thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 43 tại MobiFone Miền Tây - Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9

Hoạt động thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 44 tại Mobiphone Miền Tây - Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 9

Hoạt động thực tế của Ngành Marketing Khóa 44 tại Viettel Ninh Kiều - Cần Thơ

THỰC TẬP THỰC TẾ 3

     Thực tập thực tế 3 là một học phần bắt buộc đối với ngành Quản trị kinh doanh và Marketing. Học phần này được thực hiện ở học kỳ 2 năm thứ hai với môn học tiên quyết là chiến lược chính sách kinh doanh. 

     Sau khi kết thúc hoạt động thực tế nghề nghiệp 3 sinh viên:

     - Biết các loại chiến lược, xây dựng và lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp thực tế.

    - Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thực tế để xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ nhằm đánh giá nhiệm vụ, sứ mạng của doanh nghiệp phù hợp.

     - Biết thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp thực tế nghề nghiệp.

    - Rèn được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết minh, kỹ năng tổ chức, kỹ năng hoạt náo...tại doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện hoạt động.

     -  Lắng nghe những kinh nghiệm từ nhân viên, quản lý doanh nghiệp chia sẻ

     Sau đây là một số hoạt động Thực tập thực tế 3 của Ngành Quản trị kinh doanh và Marketing trong những năm vừa qua:

Hoạt động thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 43 tại Đà Lạt

Hoạt động thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh và Marketing Khóa 44 tại Đà Lạt

HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP THỰC TẾ CỦA CÁC KHÓA

     Hoạt động thực tập thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh là một học phần được thực hiện ở học kì cuối của Khóa học, sau khi sinh viên đã có những kiến thức chuyên ngành nhất định. Thông qua hoạt động này, sinh viên trải nghiệm một cách thực tế và được lắng nghe những kinh nghiệm từ nhân viên, quản lý doanh nghiệp chia sẻ. Bên cạnh đó, rèn được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết minh, kỹ năng tổ chức, kỹ năng hoạt náo... tại doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện hoạt động.

     Sau đây là một số hoạt động Thực tập thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh trong những năm vừa qua:

Hoạt động thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh các Khóa tại Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ