THỰC TẬP THỰC TẾ 3

     Thực tập thực tế 3 là một học phần bắt buộc đối với ngành Quản trị kinh doanh và Marketing. Học phần này được thực hiện ở học kỳ 2 năm thứ hai với môn học tiên quyết là chiến lược chính sách kinh doanh. 

     Sau khi kết thúc hoạt động thực tế nghề nghiệp 3 sinh viên:

     - Biết các loại chiến lược, xây dựng và lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp thực tế.

    - Phân tích môi trường kinh doanh của doanh nghiệp thực tế để xác định được các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ nhằm đánh giá nhiệm vụ, sứ mạng của doanh nghiệp phù hợp.

     - Biết thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm doanh nghiệp thực tế nghề nghiệp.

    - Rèn được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết minh, kỹ năng tổ chức, kỹ năng hoạt náo...tại doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện hoạt động.

     -  Lắng nghe những kinh nghiệm từ nhân viên, quản lý doanh nghiệp chia sẻ

     Sau đây là một số hoạt động Thực tập thực tế 3 của Ngành Quản trị kinh doanh và Marketing trong những năm vừa qua:

Hoạt động thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh Khóa 43 tại Đà Lạt

Hoạt động thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh và Marketing Khóa 44 tại Đà Lạt